پروژه ایماژ

کاربری: مسکونی
کارفرما: جناب مهندس صالحی
سیستم سقف: وافل دوطرفه
دهانه: 10 متر
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد طبقات : 4 سقف
حوزه مسئولیت : طراح سازه