پروژه حیات مال (بغداد)

کاربری: تجاری-اداری
سیستم سقف: وافل دوطرفه
دهانه: 12متر
زیربنا: 60.000 مترمربع
تعداد طبقات: 4 سقف
حوزه مسئولیت: مجری