پروژه خرم

کاربری: تجاری-اداری-پارکینگ
سیستم سقف: وافل دوطرفه
دهانه: 10متر
زیربنا: 25.000 مترمربع
تعداد طبقات: 10 سقف
حوزه مسئولیت: مجری

پروژه های مرتبط