پروژه خورشید شهر

کاربری: تجاری-پارکینگ
کارفرما: شرکت آیینه خانه
سیستم سقف: وافل دوطرفه
دهانه: 10متر
زیربنا: 21.000 مترمربع
تعداد طبقات: 6 سقف
حوزه مسئولیت: طراح سازه