پروژه روما4 (خانه اصفهان)

کاربری: مسکونی
سیستم سقف: یوبوت
دهانه: 12متر
زیربنا: 2,700 مترمربع
تعداد طبقات: 7 سقف
حوزه مسئولیت: مجری