پروژه سپهسالار

کاربری: مسکونی
سیستم سقف: وافل دوطرفه
دهانه: 11متر
زیربنا: 3,000 مترمربع
تعداد طبقات: 8 سقف
حوزه مسئولیت: مجری