پروژه طرح نوسازی غدیر

کاربری: مسکونی
سیستم سقف: وافل یک طرفه
دهانه: 9 متر
زیربنا: 4,000 مترمربع
تعداد طبقات: 8 سقف
تعداد بلوک ها: 12 عدد
حوزه مسئولیت: طراح سازه