پروژه فرسان

کاربری: تجاری-اداری-ورزشی
سیستم سقف: وافل
دهانه: 11 متر
زیربنا: 2000 مترمربع
تعداد طبقات: 8 سقف
حوزه مسئولیت: طراح سازه