پروژه مسجد بصره

کاربری: مسجد
سیستم سقف: وافل
دهانه: 15 متر
زیربنا: ۵۰۰۰ مترمربع
حوزه مسئولیت: مجری