پروژه میخک (فرشچیان)

کاربری: تجاری-اداری
سیستم سقف: وافل دوطرفه
دهانه: 16.5 متر
زیربنا: 3500 مترمربع
تعداد طبقات: 7 سقف
حوزه مسئولیت: مجری

پروژه های مرتبط