پروژه هومان

کاربری: تجاری-پارکینگ
عمق گود: 13.5 متر
سیستم پایدارسازی: نیلینگ
سطح پایدارسازی: 4000 مترمربع
تعداد طبقات زیرزمین: 4 سقف
حوزه مسئولیت: نظارت عالیه

پروژه های مرتبط