پروژه پروین (پل سرهنگ)

کاربری: پارکینگ
کارفرما: شرکت عقیق نقش جهان
سیستم سقف: وافل دوطرفه
دهانه:10متر
زیربنا : 15.000 مترمربع
تعداد طبقات: 6 سقف
حوزه مسئولیت: مجری

پروژه های مرتبط