پروژه کارخانه گلشهد

کاربری: صنعتی مخزن
سیستم سقف: دال بتنی
دهانه: 10متر
زیربنا: 7500 مترمربع
ارتفاع: 7 متر
تعداد طبقات: 2 سقف
حوزه مسئولیت: مجری