پروژه کمال اسماعیل

کاربری: مسکونی
سیستم سقف: وافل دوطرفه
دهانه: 14متر
زیربنا: 3,000 مترمربع
تعداد طبقات: 7 سقف
حوزه مسئولیت: مجری

پروژه های مرتبط