پروژه گلخانه

کاربری: تجاری-مسکونی
کارفرما: جناب مهندس عباسی
عمق گود: 9.5 متر
سیستم پایدارسازی: نیلینگ
سطح پایدارسازی: 1000 مترمربع
تعداد طبقات زیرزمین: 2 سقف
حوزه مسئولیت: نظارت عالیه