[ot_featured_boxes2 simple_textfield=”جعبه شاخص” columns=”3″ titles=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%22%2C%22desc%22%3A%22%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%20%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%2C%22btntext%22%3A%22%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%22%2C%22btnlink%22%3A%22https%3A%2F%2Ffarazman.co%2Fshop%2F%22%2C%22bgimage%22%3A%221742%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%88%20%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D9%88%20%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%85%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF.%22%2C%22btntext%22%3A%22%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%22%2C%22btnlink%22%3A%22https%3A%2F%2Ffarazman.co%2Fwaffle%2F%23geotechnic%22%2C%22bgimage%22%3A%221741%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%2C%22btntext%22%3A%22%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%22%2C%22btnlink%22%3A%22https%3A%2F%2Ffarazman.co%2Fwaffle%2F%23WafflePerformance%22%2C%22bgimage%22%3A%221739%22%7D%5D”]

شرکت ساختمانی فرازمان آداک سپهر حاصل سال های متمادی تجربه
در رشته‌های تخصصی معمـاری، سازه و ژئوتکنیک به صورت مستقـل
است که پس از دریافـت نیـازهای جامعـه‌ی امـروزی و با پشتـوانه‌ی
اعضای توانمنـد خود بر آن شد تا دست در دست هم داده و ید واحد
شکل دهد و بعنوان مجموعه‌ای کامل پاسخگوی تمامی درخواسـت‌ها،
ابهـامـات و راهگشـای کارفرمایـان محتـرم بوده وبه تفکر آبـادانـی و
پیشـرفت بیشـتر سرزمـین عزیزمـان ایران کهن جامه‌ی عمل بپوشاند.

حوزه ی همکاری ما با کارفرمایان محترم در مجموعه ی فرازمان :
  • مشاوره و تهیه ی طرح های معماری بصورت عملکردی(خشت اول)
  • تولیـد و فـروش انواع قالب‌های غیـر ماندگار سقـف مشبک وافـل
  • طـراحـی و اجـرای ســازه‌هـای ســاخـتـمـانی بـا دال مـشبـک وافـل
  • طراحـی و اجـرای سـازه با روش ساخت بالا به پایین (top-down)
  • طراحـی و اجـرای انواع سـازه های نگهبان گود برداری و زیر زمینی
  • ارائـه راهکـار و ایده‌های مهندسی طبق شرایط اجرائی و اقتصـادی
[heading text=”محصولات منتخب” tag=”h3″ align=”center”][line_solid]
[team photo=”5577″]جزئیات بیشتر[/team][team photo=”5578″]جزئیات بیشتر[/team][team photo=”5579″]جزئیات بیشتر[/team][team photo=”5580″]جزئیات بیشتر[/team]
[info_apps2 icon=”chat” title=”مشاوره رایگان” desc=”مشورت و نظرخواهی همواره ستودنی است اما مشاور خوب همکار همیشگی شما خواهد شد. این مجموعه مشاوره رایگان و هدفمند به شما داده تا بهترین ها را انتخاب کنید.” animation_delay=”.5″]
[info_apps2 icon=”trophy” title=”جوایز و صلاحیت ها” desc=”شرکت فرازمان آداک سپهر همواره رشد و پیشرفت خود را در گرو توجه به کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتریان دانسته و بدین منظور موفق به کسب مدارج متعدد شده و در این راستا همواره ثابت قدم بوده است.” animation_delay=”.75″]
[info_apps2 icon=”wallet” title=”اقتصاد و بودجه” desc=”به عنوان یک اصل ، توجیه اقتصادی می بایست در کنار عملکرد بررسی شود. ما در کنار هم قطعا هر دو را در حد مطلوب فراهم نموده و بهترین ایده را به نسبت بودجه اجرایی خواهیم کرد.” animation_delay=”1.25″]
[info_apps2 icontype=”iconimg” iconimage=”3617″ title=”گارانتی محصولات” desc=”اطمینان واژه ای است هم برای شما و هم برای ما. برای شما بخاطر اینکه محصولی تضمین شده خریداری کنید و برای ما بدلیل اینکه بر علم و عمل خود تکیه کرده و ضمانت بدهیم.” animation_delay=”1″]
[info_apps2 icon=”speedometer” title=”سرعت” desc=”راندمان زمانی مطلوب در همه‌ی عرصه ها نیازمند زیرساخت و مهارت است. در بحث تولید و اجرا ، تجهیزات مدرن و در بحث طراحی و ایده ، علم و تجربه باعث تمایز این مجموعه گردیده است.” animation_delay=”1.75″]
[info_apps2 icontype=”iconimg” iconimage=”3618″ title=”پشتیبانی و خدمات پس از فروش” desc=”ارایه و فروش خدمات آغازگر همبستگی بیشتر ما و شماست.ما در اجرا پشتیبان ، در طراحی مشاور و در فروش محصولات ضامن کیفیت و آسودگی خیال شما بوده و خواهیم بود.” animation_delay=”1.5″]
[text_typing text_static=”فرازمان” titles=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%22%7D%5D” textcolor=”#ffffff”]
[foliofinverted all=”پروژه های انجام شده” num=”9″ columns=”3″]
[heading text=”مقالات” tag=”h3″ align=”center”][line_solid icon=”circle”]
[latestblog number=”6″ visible=”2″]
[heading text=”اخبار فرازمان” tag=”h3″ align=”center” color=”#ffffff” el_id=”news”][line_solid icon=”circle”]
[testslide visible=”2″ number=”4″]
[heading text=”مشتریان ما” tag=”h3″ align=”center” color=”#333333″][line_solid icon=”circle” style=”line_dark”][logos gallery=”3124,3123,3126,3142,3143,5487,5488,5489″ visible=”5″]